INDEMNITZACIONS ACCIDENTS BAREM 2014

BAREM INDEMNITZACIONS ACCIDENTS TRÀNSIT 2014

En aplicació de l’apartat primer de l’ annex del text refós de la Llei sobre Responsabilitat Civil i Assegurança en la Circulació de Vehicles a Motor, aprovat pel Real Decret Legislatiu 8/2004, de 29 d’octubre, la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions, acorda donar publicitat a través d’aquesta Resolució a les indemnitzacions, vigents durant l’any 2014, per cas de mort, lesions permanents i incapacitats temporals, que resulten d’aplicar el sistema per a la valoració de los danys i perjudicis causats a les persones en accidents de circulació, recollit en el text refós de la Llei sobre Responsabilitat Civil i Assegurança en la Circulació de Vehicles a Motor, aprovat pel Real Decret Legislatiu 8/2004, de 29 d’octubre, incorporant-se com a annex les quanties

Madrid, 5 de març de 2014.–La Directora General d’Assegurances i Fons de Pensions, María Flavia Rodríguez-Ponga Salamanca.

ANNEX

ANY 2014

Taula I

Indemnitzacions bàsiques por mort (inclosos danys morals)

Perjudicats/beneficiaris (1) de la indemnització(per grups excloents)

Edat de la víctima

Fins 65 anys–Euros

De 66 a 80 anys–Euros

Més de 80 anys–Euros

Grup I Víctima amb cònjuge (2)

Al cònjuge

115.035,21

86.276,40

57.517,60

A cada fill menor

47.931,33

47.931,33

47.931,33

A cada fill major:

Si es menor de vint-i-cinc anys

19.172,54

19.172,54

7.189,70

Si és major de vint-i-cinc anys

9.586,26

9.586,26

4.793,14

A cada pare amb o sense convivència amb la víctima

9.586,26

9.586,26

A cada germà menor orfe i depenent de la víctima

47.931,33

47.931,33

Grup II Víctima sense cònjuge (3) i amb fills menors

Només un fill

172.552,79

172.552,79

172.552,79

Només un fill, de víctima separada legalment

134.207,73

134.207,73

134.207,73

Per cada fill menor més (4)

47.931,33

47.931,33

47.931,33

A cada fill major que concorri amb menors

19.172,54

19.172,54

7.189,70

A cada pare amb o sense convivència amb la víctima

9.586,26

9.586,26

A cada germà menor orfe i depenent de la víctima

47.931,33

47.931,33

Grupo III Víctima sense cònjuge (3) i amb tots els seus fill majors

III.1 Fins a vint-i-cinc anys:

A un sol fill

124.621,47

124.621,47

71.897,00

A un sol fill, de víctima separada legalment

95.862,67

95.862,67

57.517,60

Per cada altre fill menor de vint-i-cinc anys (4)

28.758,80

28.758,80

14.379,40

A cada fill major de vint-i-cinc anys que concorri amb menors de vint-i-cinc anys

9.586,26

9.586,26

4.793,14

A cada pare amb o sense convivència amb la víctima

9.586,26

9.586,26

A cada germà menor orfe i depenent de la víctima

47.931,33

47.931,33

III.2 Més de vint-i-cinc anys:

A un sol fill

57.517,60

57.517,60

38.345,07

Per cada altre fill major de vint-i-cinc anys més(4)

9.586,26

9.586,26

4.793,14

A cada pare amb o sense convivència amb la víctima

9.586,26

9.586,26

A cada germà menor orfe i depenent de la víctima

47.931,33

47.931,33

Grupo IV Víctima sense cònjuge (3) ni fills i amb ascendents

Pares(5):

Convivència con la víctima

105.448,93

76.690,12

Sense convivència amb la víctima

76.690,12

57.517,60

Avi sense pares (6):

A cada un

28.758,80

A cada germà menor d’edat en convivència amb la víctima en els dos casos anteriors

19.172,54

Grupo V Víctima con només germà

V.1 Amb germans menors de vint-i-cinc anys:

A un sol germà

76.690,12

57.517,60

38.345,07

Por cada altre germà menor de vint-i-cinc anys (7)

19.172,54

19.172,54

9.586,26

A cada germà major de vint-i-cinc anys que concorri amb germans menors de vint-i-cinc anys

9.586,26

9.586,26

9.586,26

V.2 Sense germans menors de vint-i-cinc anys:

A un sol germà

47.931,33

28.758,80

19.172,54

Per cada altre germà(7)

9.586,26

9.586,26

9.586,26

(1) Amb caràcter general:

a) Quan es tracta de fill, s’inclouran també els adoptius.

b) Quan es fixen quanties diferents segons l’edat del perjudicat o beneficiari s’aplicarà l’edat que tindria aquest en la data en la qual va succeir l’accident de la víctima.

(2) Cònjuge no separat legalment al moment de l’accident. Les unions conjugals de fet consolidades s’assimilaran a les situacions de dret.

(3) S’equiparan a la absència de cònjuge la separació legal i el divorci. No obstant, si el cònjuge separat o divorciat té dret a una pensió regulada a l’article 97 de Codi Civil, li correspondrà una indemnització igual al 50 per 100 de les fixades per al cònjuge al grup I. En els supòsits de concurrència amb unions conjugals de dret o, si s’escau, d’aquells o aquests amb cònjuges no separats legalment, la indemnització fixada per al cònjuge al grup I es distribuirà entre els concurrents en proporció a la quantia que els hagués correspost de no haver-hi concurrència.

(4) La quantia total de la indemnització que correspon segons el nombre de fills s’assignarà entre ells a parts iguals.

(5) Si concorreguessin un que convisqués i un altre que no convisqués amb la víctima s’assignarà a cada un el 50 per 100 de la quantia que figuri en el seu respectiu concepte.

(6) La quantia total de la indemnització es distribuirà al 50 per 100 entre els avis paterns i materns.

(7) La quantia total de la indemnització que correspongui segons el nombre de germans s’assignarà entre ells a parts iguals.

Taula II

Factors de correcció per les indemnitzacions bàsiques per mort

Descripció

Augment(en percentatge en euros)

Percentatge de reducció

Perjudicis econòmics

Ingressos nets anuals de la víctima por treball personal:

Fins a 28.758,81 euros (1)

Fins el 10

De 28.758,82 a 57.517,60 euros

Del 11 al 25

De 57.517,61 fins 95.862,67 euros

Del 26 al 50

Més de 95.862,67 euros

Del 51 al 75

Circumstancies familiars especials

Discapacitat física o psíquica prèvia (anterior al accident) del perjudicat/beneficiari:

Si és cònjuge o fill menor

Del 75 al 100 (2)

Si és fill major amb menys de vint-i-cinc anys

Del 50 al 75 (2)

Qualsevol altre perjudicat/beneficiari

Del 25 al 50 (2)

Víctima fill únic

Si és menor

Del 30 al 50

Si és major, amb menys de vint-i-cinc anys de

Del 20 al 40

Si es major, amb més de vint-i-cinc anys

Del 10 al 25

Defunció de tots dos progenitors a l’accident

Amb fills menors

Del 75 al 100 (3)

Sense fills menors

Amb fills menors de vint-i-cinc anys

Del 25 al 75 (3)

Sense fills menors de vint-i-cinc anys

Del 10 al 25 (3)

Víctima embarassada con pèrdua de fetus a conseqüència de l’accident

Si el concebut fos el primer fill:

Fins el tercer mes d’embaràs

14.379,40

A partir del tercer mes

38.345,07

Si el concebut fos el segon fill o posteriors:

Fins el tercer mes

9.586,26

A partir del tercer mes

19.172,54

Elements correctors de l’apartat primer .7 d’aquest annex

Fins el 75

(1) S’inclourà en aquest apartat qualsevol víctima en edat laboral, tot i que no es justifiquin els ingressos.

(2) Sobre la indemnització que correspongui al beneficiari discapacitat.

(3) Sobre la indemnització bàsica que correspongui a cada perjudicat.

Taula III

Indemnitzacions bàsiques per lesions permanents (inclosos danys morals)

Valors dels punts en euros

Punts

Fins a 20 anys

De 21 a 40 anys

De 41 a 55 anys

De 56 a 65 anys

Més de 65 anys

Euros 2014

Euros 2014

Euros 2014

Euros 2014

Euros 2014

1

852,40

789,14

725,87

668,23

598,10

2

878,70

811,68

744,65

686,72

607,58

3

902,31

831,85

761,35

703,23

617,15

4

923,24

849,61

775,94

717,76

622,33

5

941,48

864,98

788,45

730,29

627,63

6

957,04

877,97

798,88

740,83

631,54

7

977,61

895,63

813,61

755,32

639,08

8

996,14

911,50

826,79

768,34

645,58

9

1.012,70

925,56

838,40

779,84

651,02

10-14

1.027,22

937,83

848,45

789,87

655,44

15-19

1.207,26

1.105,04

1.002,79

929,98

731,43

20-24

1.372,62

1.258,60

1.144,58

1.058,69

800,84

25-29

1.537,65

1.411,75

1.285,88

1.187,07

871,72

30-34

1.692,14

1.555,16

1.418,18

1.307,27

937,85

35-39

1.836,34

1.689,03

1.541,71

1.419,51

999,37

40-44

1.970,56

1.813,64

1.656,73

1.523,94

1.056,42

45-49

2.095,03

1.929,22

1.763,42

1.620,80

1.109,08

50-54

2.210,03

2.036,02

1.862,01

1.710,32

1.157,46

55-59

2.363,03

2.177,79

1.992,55

1.829,20

1.226,25

60-64

2.513,02

2.316,79

2.120,56

1.945,76

1.293,65

65-69

2.660,10

2.453,07

2.246,05

2.060,05

1.359,76

70-74

2.804,28

2.586,67

2.369,09

2.172,09

1.424,55

75-79

2.945,61

2.717,65

2.489,71

2.281,94

1.488,07

80-84

3.084,20

2.846,06

2.607,95

2.389,65

1.550,36

85-89

3.220,04

2.971,97

2.723,90

2.495,20

1.611,43

90-99

3.353,26

3.095,41

2.837,55

2.598,72

1.671,30

100

3.483,84

3.216,41

2.948,98

2.700,25

1.729,99

Taula IV

Factors de correcció per les indemnitzacions bàsiques per lesions permanents

Descripció

Augmento(en percentatge o en euros)

Percentatge de reducció

Perjudicis econòmics

Ingressos nets de la víctima per treball personal:

Fins a 28.758,81 euros (1)

Fins el 10

De 28.758,82 a 57.517,60 euros

Del 11 al 25

De 57.517,61 fins 95.862,67 euros

Del 26 al 50

Més de 95.862,67 euros

Del 51 al 75

Danys morals complementaris

S’entendran ocasionats quan una sola seqüela excedeixi els 75 punts o les concurrents superin els 90 punts. Només en aquests casos serà aplicable.

Fins 95.862,67

Lesions permanents què constitueixin una incapacitat per l’ocupació o activitat habitual de la víctima

Permanent parcial:

Amb seqüeles permanents que limitin parcialment l’ocupació o activitat habitual, senes impedir la realització de la mateixa

Fins a 19.172,54

Permanent total:

Amb seqüeles permanents que impedeixen totalment la realització de les tasques de l’ocupació o activitat habitual de l’incapacitat

De 19.172,55 a 95.862,67

Permanent absoluta:

Amb seqüeles que inhabiliten a l’incapacitat per la realització de qualsevol ocupació o activitat

De 95.862,68 a 191.725,34

Grans invàlids

Persones afectades amb seqüeles permanents que requereixen l’ajuda d’altres persones per realitzar les activitat més essencials de la vida diària, como vestir-se, desplaçar-se, menjar o anàlogues (tetraplegies, paraplegies, estats de coma vígil o vegetatius crònics, importants seqüeles neurològiques o neuro-psiquiàtriques amb greus alteracions mentals o psíquiques, ceguesa complerta, etc. )

Necessitat de d’ajuda d’una altra persona:

Ponderant l’edat de la víctima i grau d’incapacitat per realitzar les activitat més essencials de la vida. S’assimilen a aquesta prestació el cost de l’assistència en els casos d’estats de coma vígil o vegetatius crònics

Fins a 383.450,65

Adequació de la vivenda

Segons les característiques de la vivenda i circumstàncies de l’incapacitat, en funció de les seves necessitats

Fins a 95.862,67

Perjudicis morals de familiars:

Destinats a familiars pròxims a l’incapacitat en atenció a la substancial alteració de la vida i convivència derivada dels cures i atenció continuada, segons les seves circumstàncies

Fins a 143.794,00

Embarassada con pèrdua de fetus a conseqüència de l’accident (2)

Si el concebut fos el primer fill:

Fins el tercer mes d’embaràs

Fins a 14.379,41

A partir del tercer mes

Fins a 38.345,07

Si el concebut fos el segon fill o posteriors

Fins el tercer mes d’embaràs

Fins a 9.586,26

A partir del tercer mes

Fins a 19.172,54

Elements correctores de l’apartat primer.7 d’aquest annex

Segons circumstàncies

Segons circumstàncies

Adequació del propi vehicle

Segons les característiques del vehicle i circumstàncies de l’incapacitat permanent, en funció de les seves necessitats

Fins a 28.758,80

(1) S’inclourà en aquest apartat qualsevol víctima en edat laboral,encara que no es justifiquin ingressos.

(2) Pertocarà a la percepció d’aquesta indemnització, encara que l’embarassada no hagi sofert lesions

Taula V

Indemnitzacions per incapacitat temporal (compatibles amb altres indemnitzacions)

A) Indemnització bàsica (inclosos danys morals):

Dia de baixa

Indemnització diària–Euros

Durant l’estada hospitalària

71,84

Sense estada hospitalària:

Impeditiu (1)

58,41

No Impeditiu

31,43

(1) S’entén per dia de baixa impeditiu aquell en el qual la víctima està incapacitada per desenvolupar la seva ocupació o activitat habitual.

B) Factores de correcció:

Descripció

Percentatges augment

Percentatges disminució

Perjudicis econòmics

Ingressos nets anuals de la víctima per treball personal:

Fins a 28.758,81 euros

Fins el 10

De 28.758,82 a 57.517,60 euros

Del 11 al 25

De 57.517,61 fins a 95.862,67 euros

Del 26 al 50

Més de 95.862,67 euros

Del 51 al 75

Elements correctors de disminució del apartat primer.7 d’aquest annex

Fins el 75

Anàlisis

  • Rang: Resolució

  • Data de disposició: 05/03/2014

  • Data de publicació: 15/03/2014

Matèries

  • Accidents

  • Circulació vial

  • Incapacitats laborals

  • Indemnitzacions

  • Assegurances de vehicles de motor

  • Vehicles de motor

[Total: 0    Average: 0/5]

Comments are closed